Home Festiwale i targi Biblia – najważniejsze fakty o Świętej Księdze

Biblia – najważniejsze fakty o Świętej Księdze

przez historyk
0 komentarz

 

 

Biblia to księga, którą każdy zna każdy. Jedni ją widzieli, drudzy o niej słyszeli, a trzeci ją czytali, nawet jeśli nie w całości to w częściach. Poznajmy ją nieco bliżej.

Biblia a Mitologia, Tora, Koran, Wedy

Choć Biblię nazywa się Świętą Księgą to w rzeczywistości stanowi ona zbiór ksiąg. Dla chrześcijan, czyli katolików, prawosławnych i protestantów, uchodzi za Słowo objawione przez samego Boga. Żydzi uznają niektóre księgi Biblii, zwłaszcza Pięcioksiąg, nazywając go Torą. Muzułmanie posiadają Koran, z kolei hindusi Wedy. Można pokusić się o stwierdzenie, że Biblia poniekąd zastąpiła Mitologię, gdzie panowały pierwotne i fantastyczne wyobrażenia o bóstwie. W Mitologii występowało wiele bóstw, które nie zawsze odznaczały się krystalicznym charakterem. W Biblii zostaje przedstawiony Jeden Bóg w Trzech Osobach – Stwórcy, Zbawcy i Pocieszyciela – Który odznacza się takimi przymiotami jak Wszechmoc, Sprawiedliwość, Miłość i Miłosierdzie.

Powstanie Pisma Świętego

Biblia, czyli Pismo Święte, powstawała w czasach antycznych na terenach Bliskiego Wschodu. Za jej autora co prawda uznaje się ludzi, ale natchnionych Trzecią Osobą Boską – Duchem Świętym. Prezentuje ona doczesne dzieje narodu wybranego pod kątem ich dążenia do życia wiecznego, a co za tym idzie relację Boga z człowiekiem. Ważne, aby czytając Biblię odnajdywać jej sens nie tyle w tekście, ile w kontekście danego tekstu.

Stary Testament oraz Nowy Testament

Pismo Święte składa się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Słowo Testament wywodzi się z języka łacińskiego oznaczając przymierze, a w tym wypadku Przymierze między Bogiem a człowiekiem. Tylko księgi kanoniczne, to znaczy uznawane za Słowo objawione przez Boga, tworzą Pismo Święte. Inne księgi nazywa się księgami apokryficznymi. Wylicza się dwa rodzaje kanonów: chrześcijański i żydowski. Kanon chrześcijański uznawany przez katolicyzm liczy 74 księgi [46 Stary Testament, 27 Nowy Testament], uznawany przez prawosławie liczy 76 ksiąg [49 Stary Testament, 27 Nowy Testament], a uznawany przez protestantyzm liczy 66 ksiąg [39 Stary Testament, 27 Nowy Testament]. Kanon żydowski liczy 39 ksiąg tylko i wyłącznie pochodzących ze Starego Testamentu.

Księgi kanoniczne

Księgi kanoniczne to te księgi, które weszły do zbioru ksiąg uznanych za natchnione przez Ducha Świętego. Otóż istnieją dowody odnośnie tego, że stanowią one Słowo Objawione. Oto przegląd ksiąg kanonicznych w oparciu o kanon Pisma Świętego uznawany przez chrześcijaństwo/katolicyzm:

1. Stary Testament:

1.1. Pięcioksiąg [Tora]:

Księga Rodzaju

Księga Wyjścia

Księga Kapłańska

Księga Powtórzonego Prawa

1.2. Księgi Historyczne:

Księga Jozuego

Księga Sędziów

Księga Rut

1 Księga Samuela

2 Księga Samuela

1 Księga Królewska

2 Księga Królewska

1 Księga Kronik

2 Księga Kronik

Księga Ezdrasza [1 Księga Ezdrasza]

Księga Nehemiasza [2 Księga Ezdrasza]

Księga Tobiasza

Księga Judyty

Księga Estery

1 Księga Machabejska

2 Księga Machabejska

1.3. Księgi Mądrościowe:

Księga Hioba

Księga Psalmów

Księga Przysłów

Księga Koheleta

Księga Pieśni nad Pieśniami

Księga Mądrości

Księga Mądrości Syracha

1.4. Księgi Prorockie:

Księga Izajasza

Księga Jeremiasza

Lamentacje Jeremiasza

Księga Ezechiela

Księga Daniela

Księga Ozeasza

Księga Joela

Księga Amosa

Księga Abdiasza

Księga Jonasza

Księga Micheasza

Księga Nahuma

Księga Habakuka

Księga Sofoniasza

Księga Aggeusza

Księga Zachariasza

Księga Malachiasza

2. Nowy Testament:

2.1. Ewangelie:

Ewangelia Mateusza

Ewangelia Marka

Ewangelia Łukasza

Ewangelia Jana

2.2. Dzieje Apostolskie:

Dzieje Apostolskie

2.3. Listy:

1 List Piotra

2 List Piotra

1 List Jana

2 List Jana

3 List Jana

List Jakuba

List Judy Tadeusza

List Pawła do Hebrajczyków

1 List Pawła do Koryntian

2 List Pawła do Koryntian

List Pawła do Rzymian

List Pawła do Kolosan

List Pawła do Efezjan

List Pawła do Filipian

1 List Pawła do Tesaloniczan

2 List Pawła do Tesaloniczan

List Pawła do Galatów

List Pawła do Filemona

1 List Pawła do Tymoteusza

2 List Pawła do Tymoteusza

List Pawła do Tytusa

2.4. Apokalipsy:

Apokalipsa Jana

Księgi apokryficzne

Księgi apokryficzne to te księgi, które nie weszły do zbioru ksiąg uznanych za natchnione przez Ducha Świętego. Albo istnieją niewystarczające dowody odnośnie tego, że stanowią Słowo Objawione, albo takie dowody nie istnieją wcale. Oto przegląd apokryfów w oparciu o kanon Pisma Świętego uznawany przez chrześcijaństwo/katolicyzm:

1. Stary Testament – księgi apokryficzne:

1.1. Księgi Historyczne:

Księgi Historyczne

Księga Jublieuszów

3 księga Ezdrasza

Życie Adama i Ewy

Testament Adama

Wniebowstąpienie Izajasza

1.2. Księgi Mądrościowe:

Testamenty Dwunastu Patriarchów

Psalmy Samsona

3 Księga Machabejska

4 Księga Machabejska

Modlitwa Manassesa

Pisma Qumran

1.3. Apokalipsy:

Testament Abrahama

Apokalipsa Abrahama

Wniebowzięcie Mojżesza

Apokalipsa Mojżesza

Księga Eliasza

Apokalipsa Eliasza

4 Księga Ezdrasza

Apokalipsa Barucha

Apokalipsa Sofoniasza

Apokalipsa Ezechiela

Księga Henocha

Księgi Sybillińskie

2. Nowy Testament:

2.1. Ewangelie:

Ewangelia Piotra

Ewangelia Judasza

Ewangelia Jana [arabska]

Ewangelia Marii Magdaleny

Ewangelia Bartłomieja

Ewangelia Tomasza

Ewangelia Filipa

Ewangelia Macieja

i wiele innych

2.2. Dzieje Apostolskie:

Dzieje Piotra

Dzieje Pawła

Dzieje Piotra i Pawła

Dzieje Jana

Dzieje Tomasza

Didache [Nauka Dwunastu Apostołów]

2.3. Listy:

Listy Jezusa do Abgara

List Apostołów

Listy Klemensa

Listy Ignacego

List Jakuba

List Barnaby

List Koryntian do Pawła

3 List Pawła do Koryntian

List Pawła do Aleksandryjczyków

List Pawła do Laodycejczyków

Listy Pawła z Seneką

2.4. Apokalipsy:

Apokalipsa Piotra

Apokalipsa Pawła

Pasterz Hermasa

Pismo Święte, Tradycja, Nauczanie Kościoła

W chrześcijaństwie Pismo Święte uzupełnia Święta Tradycja. Uznaje się je za dwa różne sposoby jednego Objawienia Bożego. Pismo Święte to doktryna pisana, tak zwana Dobra Nowina o Zbawieniu dopełniającym Stworzenia. Tradycja natomiast to doktryna mówiona, zapoczątkowana przez Apostołów, głosząca wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego Dzieło Odkupienia.

Dobre wydania Biblii w języku polskim znajdziesz na HolyArt.pl.

 

 

Źródło: Artykul partnerski 

 

You may also like

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że się z tym zgadzasz, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. OK Więcej

Polityka prywatności i plików cookie